Regulamin do 24.12.2014

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.fa-oils.pl.
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fa-oils.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zakład Przetwórstwa Roślin Oleistych FA-OILS, dr inż. Sławomir Fajkis (w skrócie: ZPRO FA-OILS) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Postanowienia ogólne
2.1 Sklep internetowy, działający pod adresem www.fa-oils.pl prowadzony jest przez firmę:
Zakład Przetwórstwa Roślin Oleistych FA-OILS
dr inż. Sławomir Fajkis
Nadwiślańska 16a
43-516 Zabrzeg
NIP: 548-118-68-99
REGON: 242931930

2.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu, określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

2.3. Do poprawnego korzystania ze sklepu internetowego www.fa-oils.pl wymagany jest system teleinformatyczny wyposażony w przeglądarkę internetową:
a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, lub
b) Mozila Firefox w wersji 10 lub nowszej.

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferty przedstawione na stronach internetowych sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.5 Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fa-oils.pl dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności (przedpłata na rachunek bankowy lub pobranie),
d) wybranego sposobu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zamówienie".
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ZPRO FA-OILS Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Zakupione towary dostarczane są Pocztą Polską oraz firmami kurierskimi, istnieje także możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy. Koszty dostawy określone są na stronie: http://www.fa-oils.pl/koszty-wysylki.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fa-oils.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.
5.6. Odbierając dostarczone artykuły Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone albo jego stan wskazuje na uszkodzenie zawartości, należy: nie przyjmować przesyłki jednocześnie zamieszczając adnotację na liście przewozowym, albo odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: 57 1050 1256 1000 0091 4293 6633 (ING Bank Śląski S.A.)
b) gotówką listonoszowi / pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem)

VII. Reklamacje i zwroty
7.1 Towar zakupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w sklepie na adres: Zakład Przetwórstwa Roślin Oleistych FA-OILS dr inż. Sławomir Fajkis, Nadwiślańska 16a, 43-516 Zabrzeg. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
W przypadku nie uznania reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
7.2. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Zakład Przetwórstwa Roślin Oleistych FA-OILS dr inż. Sławomir Fajkis, Nadwiślańska 16a, 43-516 Zabrzeg, podany w niniejszym Regulaminie.
7.3. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
Zakład Przetwórstwa Roślin Oleistych FA-OILS dr inż. Sławomir Fajkis, Nadwiślańska 16a, 43-516 Zabrzeg
Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Nabywcę za pobraniem.
7.8. W przypadku zamówień z wyborem płatności za pobraniem, w razie odmowy bądź rezygnacji z przyjęcia paczki dostarczonej przez kuriera lub listonosza, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki oraz jej zwrotu do Sklepu (koszt przesyłki x 2).
VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
8.1. ZPRO FA-OILS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZPRO FA-OILS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Zakład Przetwórstwa Roślin Oleistych FA-OILS dr inż. Sławomir Fajkis, Nadwiślańska 16a, 43-516 Zabrzeg, lub mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
8.5. ZPRO FA-OILS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Postanowienia końcowe
9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ZPRO FA-OILS a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ZPRO FA-OILS a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ZPRO FA-OILS.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.